Skip navigation

OTISK / OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

RESPONSIBLE FOR CONTENT AND EDITING:

MOSOLF Automobillogistik s.r.o.
Kosoricka 77
CZ-29441 Dobrovice

Phone: + +420 326 373 911
webmaster@mosolf.com

Sídlo společnosti: Dobrovice
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18479
DIČ: CZ48591301

Vedení společnosti:
Jürgen Stöckl; RNDr. Elfrída Špirhanzlová, MBA

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme velmi rádi, že jste navštívili naši webovou stránku www.trucker-team-mosolf.cz a těší nás váš zájem o naši společnost i služby, které poskytujeme. V této souvislosti vás musíme upozornit, že se tímto zříkáme veškeré odpovědnosti za odkazy na externí obsah, i přes jeho důslednou kontrolu, neboť nejsme iniciátorem přenosu těchto informací, a nevybrali jsme, ani nemůžeme jakkoliv změnit příjemce přenášených informací, včetně přenášených informací samotných.

Ochrana vašich osobních údajů během jejich shromažďování, zpracování a používání v průběhu vaší návštěvy na našich webových stránkách, je pro nás mimořádně důležitá, přičemž vše se odehrává v souladu s platnými zákony a nařízeními, se kterými se můžete seznámit například na tomto odkazu: www.uoou.cz.

Nyní bychom vám rádi vysvětlili, jaké informace a údaje shromažďujeme během vaší návštěvy na našich webových stránkách a jakým způsobem je používáme:

SHROMAŽĎOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A TYPY ÚDAJŮ / ÚČEL JEJICH VYUŽITÍ

a) Při navštívení naší webové stránky

Vždy, když zákazník (nebo jiný návštěvník) navštíví naši webovou stránku, je internetovým prohlížečem, který tato osoba či subjekt používá na svém koncovém zařízení (počítač, notebook, tablet, chytrý telefon apod.), odeslána automaticky informace do serveru naší webové stránky. Tato informace je dočasně uložena v tzv. souboru protokolu serveru (log file).

Následující údaje se zaznamenávají bez jakéhokoliv vašeho zásahu, přičemž se uchovávají až do jejich automatického smazání:

 • IP adresa žádajícího počítače a dále ID zařízení nebo ID individuálního zařízení a typ zařízení
 • Název staženého souboru a objem přenesených dat, datum a čas stažení
 • Oznámení o úspěšném stažení
 • Žádající doména
 • Popis typu použitého internetového prohlížeče a případně také operační systém vašeho mobilního zařízení a název vašeho poskytovatele přístupu
 • Historie vašeho prohlížeče a váš standardní weblog (tzv. webový deník)
 • Údaje o umístění, včetně údajů o umístění z vašeho mobilního zařízení. V této souvislosti připomínáme, že u většiny mobilních zařízení můžete v nabídce nastavení zapnout či vypnout určování polohy zařízení.

Náš oprávněný zájem dle článku 6, bod 1, písmeno f) nařízení GDPR (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů) o shromažďování vašich osobních údajů vychází z následujících záměrů a účelů: zajištění bezproblémového připojení a pohodlného využívání naší webové stránky, vyhodnocení systému zabezpečení a stability, a další administrativní účely.

Za žádných okolností nebudeme používat shromážděné osobní údaje pro účely vyvozování jakýchkoliv závěrů o vaší osobě.

b) Při použití našeho kontaktního formuláře

Budete-li mít jakékoliv dotazy, nabízíme vám možnost obrátit se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na naší webové stránce. Požadovány jsou vždy minimálně následující informace a údaje: název společnosti, jméno osoby, e-mail, text zprávy. Jedná se tedy výhradně o informace umožňující nám určit, od koho žádost přichází, a přiměřeně na ni reagovat. Veškeré další informace a údaje jsou poskytovány zcela dobrovolně.

Získané údaje tedy budou zpracovány v souladu s článkem 6, bod 1, písmeno a) nařízení GDPR, tj. na základě vašeho dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Účelem zpracování je řádné vyřízení vaší žádosti.

Osobní údaje, které shromáždíme v souvislosti s použitím kontaktního formuláře, budou automaticky smazány po vyřízení vaší žádosti.

c) Při uzavření smluvního vztahu

Dojde-li prostřednictvím naší webové stránky k uzavření smluvního vztahu s vámi, požádáme vás vždy o poskytnutí následujících osobních údajů:

 • Údaje, které umožňují vaši osobní identifikaci, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo;
 • Další osobní údaje, které jsme ze zákonných důvodů nuceni nebo oprávněni shromažďovat a zpracovávat, a které potřebujeme pro účely vaší autentizace, identifikace nebo k ověření údajů, které shromažďujeme.

Výše uvedené údaje budou zpracovávány pro účely splnění našeho smluvního vztahu a souvisejících povinností. Konkrétně tedy vychází zpracování údajů v tomto případě z článku 6, bod 1, písmeno b) nařízení GDPR. Doba uchovávání vašich osobních údajů je omezena účelem smlouvy a případně také zákonnými či smluvními povinnostmi ohledně uchovávání údajů, pokud existují.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje nebudou za žádných okolností poskytovány třetím stranám pro jiné účely, než uvádíme níže.

Vaše osobní údaje poskytneme třetím stranám pouze v případě, že:

 • jste nám k tomu udělili svůj výslovný souhlas (článek 6, bod 1, písmeno a) nařízení GDPR) nebo
 • je takové poskytnutí nezbytné pro účely splnění smlouvy a požadavků vyplývajících ze smluvního vztahu s vámi (článek 6, bod 1, písmeno b) nařízení GDPR) nebo
 • máme zákonnou povinnost vaše osobní údaje třetím stranám poskytnout (článek 6, bod 1, písmeno c) nařízení GDPR) nebo
 • zveřejnění vašich osobních údajů, tj. jejich poskytnutí třetím stranám, je nezbytné pro účely uplatnění, vznesení nebo ochrany oprávněných a zákonem stanovených nároků, přičemž není žádný důvod se domnívat, že na vaší straně existují jiné zájmy nebo práva, které by měly přednost a tedy by poskytnutí vašich osobních údajů třetím stranám znemožňovaly (článek 6, bod 1, písmeno f) nařízení GDPR).

V těchto případech je nicméně rozsah přenášených osobních údajů vždy omezen na nezbytně nutné minimum.

Naše podmínky ochrany osobních údajů jsou plně v souladu s příslušnými zákonnými nařízeními o ochraně osobních údajů, přičemž veškeré osobní údaje se zpracovávají výhradně v České republice, Spolkové republice Německo / Evropské unii nebo v zemích, ve kterých je zabezpečena ochrana osobních údajů na dostatečné úrovni. K předávání osobních údajů do třetích zemí nedochází, ani není takové předávání uvažováno či plánováno.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

V souvislosti s předáváním osobních údajů organizaci nebo společnosti v některé ze zemí mimo EHS (EEA), tzv. třetích zemí (země, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru, včetně Evropské unie) nebo uzavřením smlouvy o zpracování osobních údajů společnostmi v třetích zemích, platí vždy výše uvedené. K zajištění bezpečného zpracování osobních údajů, včetně dodržení všech požadavků na jejich ochranu, využíváme výhradně společnosti s certifikovanou úrovní ochrany osobních údajů nebo společnosti, které jsou schopné zajistit splnění tohoto standardu prostřednictvím oficiálně zveřejněných standardních smluv (standardní smluvní ustanovení EU).

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Na vaši žádost vám ochotně sdělíme, zda a jaké osobní údaje o vás uchováváme (článek 15 nařízení GDPR), jaké jsou konkrétní účely zpracování, o jaké kategorie osobních údajů se ve vašem případě jedná, jaké jsou kategorie příjemců, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba uchovávání vašich osobních údajů. Rovněž vás budeme informovat o vašem právu na opravu, respektive doplnění vašich osobních údajů, právu na jejich výmaz, omezení jejich zpracování nebo vznesení námitky proti němu, o vašem právu na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, o původu vašich osobních údajů, pokud nebyly shromážděny námi, a také o existenci automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Subjekty údajů mají rovněž právo na opravení veškerých nesprávných osobních údajů, které o nich byly shromážděny, nebo doplnění neúplných osobních údajů (článek 16 nařízení GDPR).

Můžete nás také požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, budou-li ovšem splněny všechny stanovené požadavky (článek 18 nařízení GDPR).

Máte právo obdržet výpis všech osobních údajů, které o vás uchováváme, v uspořádané, aktuální a strojově čitelné podobě, nebo nás můžete požádat o přenos vašich osobních údajů jiné zodpovědné osobě (článek 20 nařízení GDPR).

Navíc máte tzv. právo být zapomenut, tj. právo požádat nás o výmaz všech vašich osobních údajů, opět pod podmínkou splnění všech právem stanovených požadavků (článek 17 nařízení GDPR).

Bez ohledu na výše uvedené automaticky smažeme veškeré vaše osobní údaje v případě, že účel jejich shromáždění nebo uchovávání pomine, nebo bude-li další zpracování vašich osobních údajů v rozporu s platnými předpisy.

Dle článku 7, bod 3 nařízení GDPR máte jako subjekt údajů práv kdykoliv váš souhlas odvolat. V takovém případě nebudeme dále oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje na základě dříve poskytnutého souhlasu.

Dále máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsou-li toto vaše právo a okolnosti vznesení námitky opodstatněné platným zákonem. Také v případě vašeho účinného odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů budou vaše osobní údaje automaticky vymazána (článek 21 nařízení GDPR).

Chcete-li uplatnit vaše právo na odebrání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo vznést proti zpracování vašich osobních údajů námitku, zašlete jednoduše e-mail na: datenschutzbeauftragter@mosolf.de.

V případě porušení povinností a požadavků na ochranu osobních údajů vyplývajících z platné legislativy máte možnost podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, CZ - 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

INTEGROVÁNÍ SLUŽEB TŘETÍCH SPOLEČNOSTÍ

Naše webové stránky využívají také služeb třetích stran a společností v souvislosti s naší přítomností v online prostředí internetu, umožňující ekonomickou činnost. Pro tyto účely jsme museli integrovat minimální nezbytné množství služeb, které jsou podrobněji uvedeny níže. K zajištění základního poskytování těchto služeb je využita vždy přinejmenším IP adresa uživatele. V mimořádných případech mohou tyto služby vést také k využívání tzv. sledovacích pixelů nebo souborů cookies.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Shromážděné údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění našich smluvních a zákonných povinností  v rámci smluvních vztahů s vámi či dokud neuplatníte vaše právo na zrušení vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů nebo jejich přenos do jiné společnosti, pokud jsou zpracovávány výlučně na základě vašeho souhlasu.

SOUBORY COOKIES

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč automaticky vytváří a ukládá ve vašem zařízení, kdykoliv navštívíte naši webovou stránku. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenávat informace o vaší návštěvě. To ale neznamená, že ihned můžeme zjistit vaši identitu. Soubory cookies primárně slouží k rychlejšímu a příjemnějšímu využívání našich služeb a zobrazování relevantního obsahu s ohledem na vaše preference.

Abychom zvýšili uživatelskou přívětivost našich webových stránek, využíváme dočasné soubory cookies, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení na konkrétní omezenou dobu. Když se na naši webovou stránku vrátíte, automaticky vás rozpoznáme a doplníme za vás zadávané údaje či provedeme vámi preferovaná nastavení, abyste to nemuseli dělat sami opakovaně.

Soubory cookies také používáme pro vytváření statistických záznamů a vyhodnocování způsobů používání našich webových stránek, abychom tak mohli veškeré naše služby optimalizovat dle vašich potřeb a preferencí. Tyto soubory cookies nám umožňují automaticky vás rozpoznat při každém návratu na naši webovou stránku. Po stanoveném období dojde k automatickému smazání souborů cookies. Údaje zpracovávané soubory cookies jsou požadovány pro výše zmíněné účely, abychom mohli chránit vaše legitimní zájmy a také zájmy třetích stran, v souladu s článkem 6, bod 1, písmeno f) nařízení GDPR. Většina webových prohlížečů automaticky soubory cookies povoluje. Pokud nechcete, abychom rozpoznávali informace o vašem zařízení, nastavte váš webový prohlížeč tak, aby automaticky mazal soubory cookies z vašeho pevného disku, blokoval soubory cookies nebo vás upozornil vždy předem, než soubory cookies uloží. Postup jak smazat nebo blokovat soubory cookies najdete v sekci Nápověda ve vašem webovém prohlížeči. Ve stejné sekci také najdete pokyny pro vyhledání souborů cookies nebo složky, do které se soubory cookies ukládají. Upozorňujeme vás v této souvislosti, že kompletní deaktivace souborů cookies může vést k tomu, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

V rámci našich webových stránek se používají také Java applety a Java skripty. Pokud nechcete tyto utility nebo obecně aktivní obsah z bezpečnostních důvodů používat, musíte je deaktivovat odpovídajícím nastavením vašeho webového prohlížeče.

INFORMACE COOKIE

NÁSTROJE PRO ONLINE MARKETING / ANALÝZU

Opatření pro sledování, která využíváme, jsou založena na požadavcích článku 6, bod 1, písmeno f) nařízení GDPR a § 15, bod 3 německé normy TMG. Využíváním těchto opatření pro sledování chceme zajistit, že naše webová stránka bude navržena tak, aby splňovala příslušné požadavky, a současně mohla být neustále optimalizována. Na druhé straně používáme opatření pro sledování k vytváření statistiky ohledně využívání našich webových stránek a k vyhodnocování / optimalizaci naší přítomnosti v prostředí internetu. Tyto zájmy jsou zcela legitimní a plně v  souladu s příslušnými ustanoveními platných zákonů a nařízení.

Nástroj Google Analytics & sada fontů Google Fonts

Abychom přizpůsobili provedení našich webových stránek požadavkům jejich uživatelů a mohli tyto webové stránky neustále optimalizovat, využíváme webovou analytickou službu Google Analytics, kterou provozuje společnost Google Inc. (https://www.google.com) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen jako „Google“). V této souvislosti vytváříme pseudonymizované profily uživatelů a nastavujeme soubory cookies (viz také bod 5). Informace generované soubory cookies o vašem využívání naší webové stránky, jako například typ / verze vašeho webového prohlížeče, operační systém ve vašem zařízení, adresa, ze které jste naši webovou stránku navštívili (URL – předchozí navštívená webová stránka), hostitelský název vašeho počítače (IP adresa) a čas serverového požadavku se přenáší do serveru Google v USA, kde se také uchovávají. Informace se využívají k vyhodnocení používání webové stránky, k vypracování zpráv o aktivitách na webové stránce, a k poskytování dalších služeb spojených s využíváním webové stránky a internetu pro účely průzkumu trhu a navrhování webové stránky na základě skutečných požadavků a preferencí uživatelů. Tyto účely zahrnují také náš legitimní zájem o zpracování údajů. Využívání služby Google Analytics se řídí § 15, bod 3 německé normy TMG („Telemediengesetz“) a rovněž článkem 6, bod 1, písmeno f) nařízení GDPR, platného v zemích EU.

Tyto informace mohou být rovněž poskytnuty třetím stranám, bude-li taková povinnost vyplývat z platné legislativy nebo budou-li tyto třetí strany zpracovávat osobní údaje jménem společnosti. Za žádných okolností ale nebude vaše IP adresa přiřazena k jiným údajům z Google. IP adresy jsou anonymizovány, aby nebylo možné žádné přiřazení ke konkrétním osobám či subjektům (tzv. maskování IP adres).

Námi odesílané údaje či údaje ze souborů cookies, identifikační údaje uživatele (např. ID uživatele) či reklamní ID se automaticky mažou po uplynutí 14 měsíců. Údaje, u kterých dojde k naplnění příslušné doby uchovávání, se automaticky mažou vždy jednou měsíčně.

Další informace o podmínkách používání služby Google Analytics a související ochraně osobních údajů najdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Upravením nastavení vašeho webového prohlížeče můžete odmítnout používání souborů cookies. Pokud tak nicméně učiníte, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

Můžete také odmítnout shromažďování údajů vytvářených soubory cookies či údajů souvisejících s vaším používáním naší webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování takových údajů společností Google, a to stažením a nainstalováním následujícího zásuvného modulu (plug-in) do vašeho webového prohlížeče: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Jako alternativu k zásuvnému modulu, především pak u prohlížečů v mobilních zařízeních, můžete službě Google Analytics zakázat shromažďování vašich osobních údajů. Soubor „opt-out cookie“, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů, nastavíte navštívením následující webové stránky: Disable Google Analytics (deaktivovat Google Analytics). Tento soubor „opt-out cookie“ platí ovšem pouze pro daný prohlížeč a naši webovou stránku. Uloží se přitom přímo ve vašem zařízení. Pokud tedy například vymažete později z vašeho prohlížeče všechny soubory cookies, budete muset tento soubor „opt-out cookie“ nastavit znovu.

Do naší webové stránky jsme také integrovali set fontů „Google Fonts“ od poskytovatele Alphabet Inc nebo Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pro další informace o zpracování osobních údajů navštivte prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: policies.google.com/privacy?hl=cs.

YouTube

MOSOLF využívá také pluginy z webové stránky YouTube společnosti Google. Tato webová stránka je provozována společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Navštívíte-li některou z našich stránek, která obsahuje také plugin YouTube, bude navázáno spojení se serverem společnosti YouTube. Konkrétně bude server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni k vašemu účtu YouTube, dáváte společnosti YouTube souhlas s přiřazením vašeho specifického chování během surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomuto monitorování vaší činnosti můžete zabránit odhlášením se z vašeho účtu YouTube.

Další informace o nakládání s údaji uživatelů najdete v politice ochrany soukromí YouTube na adrese: policies.google.com/privacy?hl=cs

BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přijali jsme veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom uchovávali vaše osobní údaje způsobem, který zabrání přístupu třetích stran či široké veřejnosti k těmto údajům. Budete-li nás chtít kontaktovat e-mailem, rádi bychom vás upozornili, že v případě této formy komunikace nelze zcela zajistit důvěrnost přenášených informací. Doporučujeme vám proto zasílat nám důvěrné zprávy a informace výhradně poštou.

AKTUÁLNOST A DOPLNĚNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Verze z prosinec 2019.

NÁZEV A KONTAKT NA SPRÁVCE ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje zpracovávané následujícím subjektem (správcem údajů):

MOSOLF Automobillogistik s.r.o., Kosořická 77, CZ-29441 Dobrovice, Česká republika,
tel.: +420 326 373 911, e-mail: webmaster@mosolf.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Matthias Eschrich
Phone: +49 7021 809-526, E-Mail: datenschutzbeauftragter@mosolf.de

Disable Google Analytics

COPYRIGHTS:

All content of this internet presence is protected by copyright. In particular, texts, images, graphics, sound, animations and videos and their arrangement on MOSOLF websites are subject to protection under copyright and other protective laws. The content of these websites may not be copied, distributed, modified or made accessible to third parties for commercial purposes. Some MOSOLF websites also contain images that are subject to third-party copyright.